Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Regler för doktorsavhandling och disputation

Reviderade och fastställda av prodekanus vid IT-fakulteten 090513

 1. Avhandlingens form
 2. Avhandlingens mångfaldigande
 3. Tid, plats, offentliggörande
 4. Avhandlingens tillgänglighet
 5. Disputationsakten
 6. Betyg och betygsnämnd
 7. Betygsnämndens sammansättning
 8. Betygsnämndens sammanträde och beslut
 9. Anvisningar
 10. Examensbevis
 11. Delegation

1. Avhandlingens form

1.1. Doktorsavhandling ska i normalfallet utformas som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en sammanfattning av dessa (sammanläggningsavhandling)
som den studerande har författat ensam eller gemensamt med annan person. Alternativt utformas avhandlingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling).

1.2. Vetenskaplig avhandling som har författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som doktorsavhandling för sådan författare vars insatser kan särskiljas.

1.3. Anmälan till disputation av en avhandling, som författats av flera gemensamt, ska kompletteras med en av författare och handledare undertecknad redogörelse för varje författares insatser till ledning för opponent, betygsnämnd och allmänhet.

1.4. När sammanläggningsavhandling bedöms, får vetenskaplig uppsats, som respondenten har författat gemensamt med annan person, beaktas endast i den mån respondentens insatser kan särskiljas.

1.5. Doktorsavhandling skall i normalfallet skrivas på engelska. Avhandlingen kan även författas på svenska, danska eller norska. Doktorsavhandling som inte har skrivits på engelska skall innehålla en sammanfattning på engelska.

1.6. Till doktorsavhandling skall fogas ett kortfattat engelskspråkigt referat, abstract, utformat enligt dåvarande universitets- och högskoleämbetets föreskrifter 1978-05-22.

2. Avhandlingens mångfaldigande

Ekonomisk ersättning, tryckningsbidrag, utgår enligt en av institutionen fastställd summa och upplaga. Det är lämpligt att tidigt boka tid hos tryckeri, särskilt gäller det för disputationer i slutet av vårterminen.

Länk till Tryck, spikning och e-spikning av avhandling

3. Tid, plats, offentliggörande

3.1. Doktorandens ansökan om att få disputera och examinators förslag om ordförande, opponent och betygsnämnd bör inkomma till fakultetsnämnden senast sex veckor före disputationen. Anhållan skall innehålla uppgifter om doktorandens namn, personnummer, avhandlingens titel samt tid och plats för disputationen. Examinatorn
skall också ge fullständiga adresser till opponent och ledamöter i betygsnämnden.

3.2. Disputation skall äga rum på tid och plats som fakultetsnämnden, enligt delegation från rektor, bestämmer.

3.3. Anslående på universitetets anslagstavla av avhandling och meddelande om tid och plats för disputation, spikning, skall ske senast tre veckor före disputationen, varvid tillåten tid
beräknas enligt 3.5 och 3.6. Spikning av avhandling

3.4. Dekanus får medge förkortad spikningstid p.g.a. hastigt påkommen styrkt sjukdom eller annat synnerligt skäl.

3.5. Disputation och licentiatseminarium får äga rum mellan 1 september och 22 december, samt mellan 8 januari och fredagen 2 veckor innan midsommar.

3.6. Tidsgränsexempel:
spikning senast;
• 25 maj för disputation 15-18 juni
• 10 juni för disputation 1 september
• 16 augusti för disputation 6 september
• 6 december för disputation 10 januari

3.7. Doktoranden skall senast i samband med spikningen av sin avhandling leverera texten till abstract och till ett pressmeddelande (på svenska) via mail till informatören.

4. Avhandlingens tillgänglighet

4.1. Doktorsavhandling skall från spikningstidens början finnas tillgänglig vid universitetet i det antal exemplar som behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen. Avhandlingen skall även publiceras digitalt.

4.2. Vid samma tid skall doktorsavhandlingen sändas dels till varje sådan institution vid högskola i landet inom vars verksamhetsområde ämnet för avhandlingen faller, dels till sådan högskolas bibliotek. Vid respektive institution finns en distributionsförteckning som omfattar systerinstitutionerna i landet.

5. Disputationsakten

5.1. Disputation skall ledas av en ordförande. Vid disputationen skall det finnas en opponent.

Ordföranden och opponenten skall utses av fakultetsnämnden.

5.2. Åhörarna vid disputationen har rätt att ställa frågor till respondenten i den ordning ordföranden bestämmer.

6. Betyg och betygsnämnd

6.1. En doktorsavhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygsättningen skall hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av avhandlingen.

6.2. Betyg för en doktorsavhandling skall beslutas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling.

Blankett, betygsnämndsprotokoll

7. Betygsnämndens sammansättning

7.1. En betygsnämnd skall bestå av tre eller fem ledamöter. Fakultetsnämnden skall bestämma antalet ledamöter och utse dessa.

7.2. Betygsnämndens ledamöter skall vara minst docentkompetenta. Om det finns särskilda skäl, kan dock en ledamot utses utan att detta krav uppfylls.

7.3. Flertalet av ledamöterna i betygsnämnden skall hämtas utanför den institution som doktoranden tillhör om det inte finns särskilda skäl mot detta. Minst en av dem bör utses bland lärarna inom en annan fakultetsnämnds ansvarsområde eller vid en annan högskola.

7.4. Handledaren får inte och ordföranden vid disputationen bör inte ingå i betygsnämnden.

7.5. Universitetets jämställdhetsanvisningar skall iakttas vid utseendet av ledamöterna i betygsnämnden.

8. Betygsnämndens sammanträde och beslut

8.1. Betygsnämnden utser ordförande inom sig.

8.2. Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

8.3. Handledaren har rätt att vara närvarande vid sammanträde med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Har flera handledare utsetts skall detta gälla huvudhandledaren. Vid särskilda skäl kan även biträdande handledare närvara.

8.4. Betygsnämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut skall den mening gälla som de flesta enar sig om. Om avhandlingen godkänns, får skälen för nämndens beslut inte redovisas i protokoll eller annan handling. Detsamma gäller i fråga om de skäl som en enskild ledamot kan ha anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning.

8.5. Om avhandlingen underkänns, får däremot skälen för betygsnämndens beslut redovisas i protokoll eller annan handling. Detsamma gäller i fråga om de skäl som en enskild ledamot i sådant fall kan ha anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning.

9. Anvisningar

9.1. Delegationen för kvalitetsutveckling vid Göteborgs universitet utgav år 1995 skriften F ör opponenten: information om doktorsdisputationen för utländska opponenter och andra, For the Opponent

9.2. Institutionerna kan ha vissa institutionsspecifika vägledningar för doktorsavhandling och disputation.

10. Examensbevis

När doktoranden är klar med samtliga kurser och vill få ett bevis över sin doktorsexamen ska ansökan insändas till examensexpeditionen, Göteborgs universitet.

Ansökan om licentiat/doktorsexamen

11. Delegation

Fakultetsnämnden kan i särskild ordning delegera sina uppgifter enligt dessa regler.

Kontaktinformation

Cecilia Ihse

IT-fakulteten, 412 96 Göteborg

Besöksadress:
Lindholmsplatsen 1

Telefon:
031-786 9037, mobiltel: 0766-22 90 37

Sidansvarig: Cecilia Ihse|Sidan uppdaterades: 2016-09-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?